display result search
منو

رستخیز عام

 • 6 قطعه
 • 4':18" مدت زمان
 • 5710 دریافت شده
آلبومی درباره واقعه عاشورا

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:50
  احلي من ‌العسل! يا حسين!در راه تو شهادت است؛ احلي من ‌العسل!طعمي كه بر كامم نشست احلي من‌ العسل؛ نايب سردار جمل احلي من ‌العسلحي علي خيرالعمل احلي من ‌العسل؛ شاه بي لشكرم قاسم فداي تودر كام قاسم است مردن براي تو؛ احلي من‌ العسل!اين درد استخوان من احلي من ‌العسل! اين جسمِ نيمه جان من احلي من ‌العسل!يا حسين يا حسين؛ احلي من العسل حسين!اين زخم هاي بي عدد! احلي من ‌العسل…جانم كه بر لب مي آيد؛ احلي من ‌العسلدر راه عاشقي تكه تكه شدن پيش پاي عمو؛ بر خاك پر زدن احلي من ‌العسل!اين قد كشيدنم عمو احلي من ‌العسل؛ در خون غلتيدنم عمو احلي من ‌العسلاين بغض مانده در گلو احلي من ‌العسل؛ با مرگ گشتن روبرو احلي من ‌العسلاين پيكر خزان اين باغ ياسمن؛ اشك چشم منو خون لب هاي تويا حسين يا حسين؛ احلي من ‌العسليا من عيني اليك يا ثارالله يابن الحيدر؛ يا من قلبي لديك يا ثارالله يابن الحيدريا امين الله يابن الحيدر، يا ثارالله يابن الحيدر، ابي عبدالله يابن الحيدرلافتي الا علي لا سيف الا ذوالفقار…
 • 4:21
  وري تو عالم نبود، دين خدا هم نبود بيچاره بوديم اگه، ماه محرم نبود الحمد الله الذي خلق الحسين نور ازل حسين، و سلام علي الحسين از آسمان آيد ندا، اهلا و سهلاً حسين رسيد به كربلا، اهلا و سهلاً با دختر شير خدا اهلا و سهلاً با ماه آل مصطفي اهلا و سهلاً همه يلا صف به صف آماده و جون به كف مدافعان حرم از پادگان نجف نورُ علي نور سلامُ علي سلام او شاه و همه غلام، هو العشق هو الامام يه كاروان شير دلير اهلا و سهلاً يل هاي حضرت امير، اهلا و سهلاً فرمانده و فرمان پذير، اهلا و سهلاً معصوم و منصور و بصير، اهلا و سهلاً از آسمان آيد ندا، اهلا و سهلاً حسين رسيد به كربلا اهلا و سهلاً با دختر شير خدا اهلا و سهلاً با ماه آل مصطفي اهلا و سهلاً اكبر اذان گويد و مركب شده مأذنه الله اكبر به اين اذان پر طنطنه هو المحمد والعلي و هو العلي و الحق مع العلي، ياعلي يا اباالعلي ليلاي دل ها اومده، اهلا و سهلاً اكبر ليلا اومده، اهلا و سهلاً دريا به صحرا اومده، اهلا و سهلاً شميم مولا اومده، اهلا و سهلاً از آسمان آيد ندا، اهلا و سهلاً حسين رسيد به كربلا، اهلا و سهلاً با دختر شير خدا، اهلا و سهلاً با ماه آل مصطفي، اهلا و سهلاً الحمد الله الذي خلق الحسين نور ازل حسين، و سلام علي الحسين دلي هراسون نشد، از لشكر رو به رو براي بيت حسين، اول خدا بعد عمو باب الحوائج و الخلائق بالحسين دل دار تو و دل حسين، يا كاشف الكرب الحسين اي لاله هاي حيدري، اهلا و سهلاً با هيبت پيغمبري،اهلا و سهلاً مخدّرات كوثري، اهلا و سهلاً در پرده ي نيلوفري، اهلا و سهلاً الحمد الله الذي خلق الحسين نور ازل حسين، و سلام علي الحسين از آسمان آيد ندا، اهلا و سهلاً حسين رسيد به كربلا، اهلا و سهلاً با دختر شير خدا، اهلا و سهلاً با ماه آل مصطفي، اهلا و سهلاً
 • 4:27
  اي كه در دست خود داري كليد عرش اعلي علي علي مولا از ازل سايه‌ات را گستراندي به عالم بالا علي علي مولا از روز اول خلقت در عالم قبله بودي بين هر سينه‌ي آشفته داري حرم معلي ايوان نجف عجب صفايي دارد حيدر بنگر چه بارگاهي دارد چشمت عين القين است دستت حبل المتين است به صف پيكار، كار ذوالفقارت آتشين است تكبيرت پر طنين است توفان خشم ابرويت قيامت را قرين است ضرباتت آهنين است علمت در آسمان‌ها از همه بالاترين است ضربات قلب تو سرمايه‌ي عمر زمين است صنمي كه جبرييل از باغ روحش خوشه‌چين است روح روح‌الامين، حيدر اميرالمومنين است ملكوت بي‌كران‌ها، جبروت كهكشان‌ها همه ملك سرور اعلي، علي علي مولا لافتي الا علي لاسيف الا ذوالفقار لافتي الا علي لاسيف الا ذوالفقار لافتي الا علي لاسيف الا ذوالفقار تو دليل جوشش اب از تمام چشمه‌هايي پدر خاكي و از خلقت تو كردي رونمايي تو به همراه محمد(ص)، پدر همه ماسوايي تو در اوج بي‌انتها ساحل اميد نجات مايي به درت آمدم گدايي ضربان قلب زهرا تا ابد من بنده‌ي كس نمي‌شوم الا علي علي مولا اي كه در دست خود داري كليد عرش اعلي از ازل سايه‌ات را گستراندي به بالا از روز اول خلقت در عالم قبله بودي بين هر سينه‌ي آشفته داري حرم معلي ايوان نجف عجب صفايي دارد حيدر بنگر چه بارگاهي دارد ايوان نجف عجب صفايي دارد حيدر بنگر چه بارگاهي دارد ايوان نجف عجب صفايي دارد حيدر بنگر چه بارگاهي دارد
 • 5:19
  دستي كه مي خورد به سر و سينه در غمتپاي تو ايستاده و پاي محرمتبي تاج و تخت هم به شهان فخر مي كنندهر ريزه و خوار خان و گداي محرمتتو قبله اي براي تمام قبيله امايل و تبار من به فداي محرمتبا هر تپش به سينه ي دلداگان تودل ها زنند طبل عزاي محرمتكم كم قبيله ي سيني به دست هادر هر قبيله قبله نماي محرمت آقام ايخيلي‌خيلي دلم گرفته براي محرمتآقا جان حسين حسينمن زنده ام فقط به هواي محرمتآقاي من عمريست ياد حنجر تو گريه ميكنمگريه ميكنم گريه ميكنم گريه مي كنم گريه مي كنمبا ياد ديده تر تو گريه مي كنم گريه مي كنمتا روز آخرينم و تا آخرين نفسبا ياد روز آخر تو گريه مي كنم
 • 2:04
  اي مرا دلبر و دلدار حسين بيا برگرديم اي مرا دلبر و دلدار بيا برگرديم بيا برگرديمخيمه برپا مكن اين بار بيا برگرديم بيا برگرديم دم به دم دشمن خونخوار تري مي آيدتا كه فرصت بود اي يار بيا برگرديم بيا برگرديم آي بيا برگرديم بيا برگرديم بيا برگرديم بيا برگرديماز نگاه همه زن هاي حرم غم مي بارد تا نگشتيم عزادار بيا برگرديم بيا برگرديمدشمن از دشمن از ديدن عباس دلش ميلرزد تا سر پاست علمدار بيا برگرديم بيا برگرديمآي بيا برگرديم بيا برگرديم بيا برگرديم بيا برگرديم سر بازار تو اي يوسف زهرا نبودغير شمشير خريدار بيا برگرديم بيا برگرديم آي بيا برگرديم بيا برگرديم
 • 4:18
  ثمر رياض دل علي دُر فاطمه گوهر حسنبه رسول قطعه اي از جگر به حسين پاره اي از بدنبه دو لب عقيق يمن يمن به دو طره مشك ختن ختنرخ او چراغ به بهشت دل قد او قيامت كربلابا شهيدانت جان ما هم به قربانتبا شهيدانت جان ما هم به قربانتمرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمبه مسيح نگاه تو من دولت پاينده شدمشهدا به وادي سرخ لا شده خم به عرض ارادتشسر و دست و تن سپر بلا يم خون بهشت شهادتشمه و سال و هفته و روز و شب همه لحظه هاي ولادتشزده خيمه در يم سرخ خون شده مرد سنگر ابتلاتو دليل دم زدن و نفسم كه دمي به تو برسمبه نام عشق قسم تويي همه كسمبا شهيدانت جان ما هم به قربانتبا شهيدانت جان ما هم به قربانتگل سرخ باغ محمدي شكفد ز باغ جمال اوصلوات خالق ذوالمنن به خصال او به كمال اوبه براق وهم بگو مپر نرسي به اوج كمال اوكه گرفته جلوه جلال او ز جلال حضرت كبرياصفا و مروه ديده ام گرد حرم دويده امهيچ كجا براي من كرب و بلا نمي شودجان من ارباب آقاي بي كفن اربابجان من ارباب آقاي بي كفن اربابمرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمبه مسيح نگاه تو من دولت پاينده شدممرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاينده شدمبه مسيح نگاه تو من دولت پاينده شدم

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی