display result search
منو

برگ سبز برنامه شماره 153

 • 2 قطعه
 • 15':42" مدت زمان
 • 1559 دریافت شده
بخش اول: تکنوازی نی حسن کسایی
بخش دوم: ساز و آواز با همکاری تار: جلیل شهناز آواز: محمودی خوانساری با اشعاری از همایون اسفراینی

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 8:54
  نی: حسن كسایی
 • 15:42
  آواز: محمود محمودی خوانساری، تار: جلیل شهناز، تنبك: امیرناصر افتتاح آنكه صد جور كشیدست زهر خار وخسی وز سر كوی وفا پا نكشیدست منم آنكه چون غنچه پزمرد ودر این باغ بسی بر دلش باد ونشاطی نوزیدست منم عندلیبی كه در این باغ زبیداد گلی نیست خاری كه به پایش نخلیدست منم آنكه در راه وصال تو دویدست بسی واخر كار به جایی نرسیدست منم همایون اسفراینی

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی