ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

رنگ خیال

  • 1 قطعه
  • 5':35" مدت زمان
  • 14 دریافت شده

درباره

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم
گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
زانك دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود
گر طربی در طربم گر حزنی در حزنم
دم به دم از خون جگر ساغر خونابه كشم
هر نفسی كوزه خود بر در ساقی فكنم
گو سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
وا رهد از حد جهان بی حد و اندازه شود
دست برم هر نفسی سوی گریبان كسی
تا بخراشد رخ من تا بدرد پیرهنم
رنگ دلم هر نفسی رنگ خیال تو بود
خاك سیه بر سر او كر دم تو تازه نشد
یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود
دم به دم از خون جگر ساغر خونابه كشم
هرنفسی كوزه ی خم بر در ساقی فكنم

آهنگ ها

  • عنوان
    طول قطعه
    تعداد پخش

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم‌هایی از همین سبک

آلبوم ها