ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

صدای موسیقی ایران

گدای بی نشان

  • 1 قطعه
  • 5':34" مدت زمان
  • 1 دریافت شده

درباره

آن كیست كز روی كرم با ما وفاداری كند
بر جای بدكاری چو من یك دم نكوكاری كند
اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی
وان گه به یك پیمانه می با من وفاداری كند
دلبر كه جان فرسود از او كام دلم نگشود از او
نومید نتوان بود از او باشد كه دلداری كند
گفتم گره نگشوده‌ام زان طره تا من بوده‌ام
گفتا منش فرموده‌ام تا با تو طراری كند
پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌ است بو
از مستیش رمزی بگو تا ترك هشیاری كند
چون من گدای بی‌نشان مشكل بود یاری چنان
سلطان كجا عیش نهان با رند بازاری كند
زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم
از بند و زنجیرش چه غم هر كس كه عیاری كند
شد لشكر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد
تا فخر دین عبدالصمد باشد كه غمخواری كند
با چشم پرنیرنگ او حافظ مكن آهنگ او
كان طره شبرنگ او بسیار طراری كند

آهنگ ها

اطلاعات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر موسیقی

آلبوم ها