display result search
منو

غدیر

  • 2 قطعه
  • 2':12" مدت زمان
  • 105 دریافت شده
ترانه در مدح امیرالمومنین با استفاده از اشعار فردوسی
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
خداوند امر و خداوند نهی
که من شهر علمم علیم در ست
درست این سخن قول پیغمبرست
اگر چشم داری به دیگر سرای
به نزد نبی و علی گیر جای
منم بنده ی اهل بیت نبی
ستاینده ی خاک پای وصی
خود آن روز نامم به گیتی مباد
که من نام حیدر نیارم به یاد
بر این زادم و هم بر این بگذرم
یقین دان که خاک پی حیدرم
اگر چشم داری به دیگر سرای
به نزد نبی و وصی گیر جای

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی