display result search
منو

رستخیز

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 49 دریافت شده
ترانه پاپ
ناله کن آه ای دل من ناله کن
در هجوم دردها بر سینه‌ ها
بر وداع قلبها با قلبها
بر شکست سینه‌ ها از کینه‌ ها
بر خزان عشق بر پایان مهر
بر غروب راستی آزادگی
در کمین گاهی که نامش زندگیست
بر فنای رادمردی سادگی
در عزای عزت انسلان نشین
ای دل زخمی دل شیدای من
در غم انسان کنون اشکی فشان
چشم من ای چشم خون پالای من
ای قلم ای دست ای شعر ای زبان
پرده گیر از چهر صهیون و صلیب
داستان غربت انسان سرای
در هجوم تیر و تزویر و فریب
آی دژخیمان عالم شرمتان
ای درم داران بی غم وایتان
روح قارون است در جسم شما
خون فرعون است در رگهایتان
ناله من ناله من سخت و خشم آگین برآی
از درون سینه طوفانیم تا برآشوبد زمان از شورشم
تا زمین خیزد به هم پیمانیم
ای سیه روزان و محرومان خاک
آنک آنک مهدی آنک رستخیز
ای ستمکاران و خونریزان عصر
پاسخ هر تیغتان صد تیغ تیز

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:32

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی