display result search
منو

آواز

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 81 دریافت شده
آواز در فضای موسیقی دستگاهی
خلق مست آرزویند و هوی
زان پذیریند کذب و حیله را
هر که خود را از هوی خود باز کرد
جان خود را آشنای راز کرد
گر کسی دست از هوی بگذاشتی
می سوی راستی برداشتی
مرد دانا از هوی رسوا شود
کز هوی کور و کژی پیدا شود
هر که او بی طمع گشت و بی هوی
راست باشد در جمیع کارها

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:16

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی