display result search
منو

راه اتحاد

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 27 دریافت شده
سرودی با آهنگ سازی علی غلامعلی و شعری از حمید سبزواری

ای با منت همدلی هم نوایی
دیرینه مان رشته ی آشنایی
بزم مرا روی تو پرتو افشان
جان تو را شمع من روشنایی
من شاد از آنم که یارم تویی تو
تو شاد از آنی که هم عهد مایی
بین من و تو ز افزون اغیار
هرگز مبادا مبادا جدایی
وحدت کلید ظفر در جهاد است
حق زنده از پرتو اتحاد است
تا همره و همدل و هم زبانیم
بزم آفرین صف شکن پرتوانیم
دشمن سر رزم ما را ندارد
در پهنه ها با ظفر هم عنانیم
با اتحاد من و تو و تو و من
بیگانگان را ز میدان برانیم
بر اوج قدرت ز وحدت بر آییم
داد خود از هر ستمگر ستانیم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی