display result search
منو

راز و نیاز

 • 13 قطعه
 • 7':22" مدت زمان
 • 31 دریافت شده
آلبومی در ژانر موسیقی دستگاهی ، با اجرای گروه شیدا و عارف .
آهنگساز : حسین علیزاده
خواننده : علیرضا افتخاری
شاعر : حافظ
شاعر : مولوی
شاعر : باباطاهر

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:52
  آهنگساز : حسین علیزاده اجرا : گروه شیدا و عارف
 • 5:31
  آهنگساز : حسین علیزاده اجرا : گروه شیدا و عارف
 • 3:47
  دونوازی سه تار سه تار : حسین علیزاده سه تار : ارشد تهماسبی
 • 1:39
  دونوازی سه تار سه تار : حسین علیزاده سه تار : ارشد تهماسبی
 • 2:41
  دونوازی سه تار سه تار : حسین علیزاده سه تار : ارشد تهماسبی
 • 5:47
  ساز و آواز سه تار : حسین علیزاده شاعر : حافظ سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند به فتراك جفا دل‌ها چو بربندند بربندند ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند
 • 3:00
  ساز و آواز سه تار : حسین علیزاده خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : حافظ ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند
 • 2:23
  ساز و آواز كمانچه : سعید فرج پوری خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : حافظ چو منصور از مراد آنان كه بردارند بر دارند بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند
 • 6:38
  آهنگساز : حسین علیزاده اجرا : گروه شیدا و عارف خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : حافظ الا ای آهوی وحشی كجایی مرا با توست چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیكس دد و دامت كمین از پیش و از پس بیا تا حال یكدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم كه می‌بینم كه این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش كه خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بیكسان یار غریبان مگر خضر مبارك پی درآید ز یمن همتش كاری گشاید به یاد رفتگان و دوستداران موافق گرد با ابر بهاران چنان بیرحم زد تیغ جدایی كه گویی خود نبوده‌ست آشنایی بیا وز نكهت این طیب امید مشام جان معطر ساز جاوید
 • 2:51
  ساز و آواز سه تار : حسین علیزاده خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : باباطاهر الاله كوهسارانم تویی یار بنوشه جو كنارانم تویی یار الاله كوهساران هفته‌ای بی امید روزگارانم تویی یار
 • 4:40
  ساز و آواز سه تار : حسین علیزاده خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : باباطاهر اگر دردم یكی بودی چه بودی وگر غم اندكی بودی چه بودی به بالینم طبیبی یا حبیبی ازین هر دو یكی بودی چه بودی ته دوری از برم دل در برم نیست هوای دیگری اندر سرم نیست بجان دلبرم كز هر دو عالم تمنای دگر جز دلبرم نیست
 • 5:48
  آهنگساز : حسین علیزاده اجرا : گروه شیدا و عارف خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : حافظ بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلك را سقف بشكافیم و طرحی نو دراندازیم اگر غم لشكر انگیزد كه خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش كه دست افشان غزل خوانیم و پاكوبان سر اندازیم
 • 7:22
  آهنگساز : حسین علیزاده اجرا : گروه شیدا و عارف خواننده : علیرضا افتخاری شاعر : مولوی آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان كنیم گرد غریبان چمن خیزید تا جولان كنیم بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان جانم فدای عاشقان امروز جان افشان كنیم آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان كنیم

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی